人教版语文第二册期末复习资料 - 试题中心 - 优雅作文网,cf挑战新图地狱王宫,极品废妾,皮亚松

网络炸金花游戏

网络炸金花游戏 > 小学辅导 > 一年级 > 语文 > 试题中心 > 人教版语文第二册期末复习资料

人教版语文第二册期末复习资料

标签:古诗 一下 学习 课文 时间:2014-11-03  来源:试题中心
 评论:
字体:

cf挑战新图地狱王宫,极品废妾,皮亚松

导读:  看拼音写词 (一) dōngtiāndōngfēngdōngguādōngfāngzuòwèizuòxiàhuángsè (  )(  )(  )(  )( )( )( ) gāoxìngliàngguānglìliàngmíngliàngliángfēng...
人教版语文第二册期末复习资料

 看拼音写词

 (一)
 dōng tiān dōng fēng dōng guā dōng fāng zuò wèi zuò xià huáng sè
 (  ) (  ) (  ) (  ) ( ) ( ) ( )
 gāo xìng liàng guāng lì liàng míng liàng liáng fēng fēi cháng
 (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
 cháng duǎn rén xíng dào zhī dào dào lù dào jiā dào chù pǎo dào
 (  ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
 rèn zhēn ràng kāi kāi huì kāi guān jǐng shuǐ zhōng wǔ wǔ hòu
 (  ) ( ) ( ) (  ) ( ) (  ) ( )
 niú nǎi fàng niú kàn jiàn gān bèi huà huà tòng huà hé qǐ lái
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  )
 wǒ hé nǐ hé shuǐ hé miáo tài yáng dà dì shēng qì qì chē qì shuǐ
 ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( ) (  ) ( )
 kōng qì xiāng qì jiā xiāng tiào gāo táo shù yuǎn jìn jìn chū
 ( ) ( ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( )
 gōng rén gōng yuán guǒ yuán huā yuán cǎo yuán píng yuán yí gè
 ( ) (  ) (  ) ( ) (  ) (  ) ( )
 gè wèi gè zhǒng shàng wǎng lái wǎng ér tóng tóng nián gòng tóng
 ( ) (  ) (  ) (  ) ( ) (  ) (  )
 xià rén yú xiā yīn wèi bàn fǎ zhǎo dào wǒ men zài jiàn zài sān
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
 zài jiā dà xiàng hǎo xiàng
 ( ) (  ) (  )
 (二)
 tīng shuō shuō huà jǐ suì jié rì jiào shēng xiào shēng bāng máng
 (  ) (  ) ( ) ( ) (  ) (  ) (  )
 duō shǎo nǐ men xǐ yī sǎo dì fù mǔ xiě zì wán quán shōu qǐ
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) ( )
 yé ye bà ba nǎi nai mā ma jiě jie nǚ hái zǎo shàng chū qù
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) ( )
 yǔ wén lián qǐ lái yí dìng fāng xiàng yǐ hòu gèng hǎo zhǔ yì
 ( )(  ) ( ) (  ) ( ) (  ) (  )
 zǒng gòng gān jìng tóng xué zhuān xīn zhuān jiā cái gàn gāng cái
 (  ) (  ) ( ) (  ) (  ) ( ) (  )
 nián jí shào xiān duì mǎ yǐ qián hòu kōng jiān fáng jiān shí jiān
 ( ) (   )( ) ( ) (  ) (  ) (  )
 shù lín guān bì lì zhèng shì fēi huā duǒ fēi jī sòng xíng lù guò
 ( ) ( ) (  )( ) ( ) ( ) (  ) ( )
 guò lái jiè shū pà shuǐ gēn zhe zuì hòu kě ài kě yǐ shí tou
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
 xǔ duō bié rén dōu shì zuò gōng diǎn tóu zhào piàn shā zi
 ( )( ) ( ) (  )(  )(  ) ( )
 hǎi miàn dà qiáo zhú lín jūn duì wàng le xiǎng niàn qīn ài kuài lè
 (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) (   )( )( )
 lǎo shī xīn fáng zi lěng dàn rè qíng chuī fēng jī lā yì bǎ shēng huó
 ( ) (  ) (  ) ( ) (   ) (  ) ( )
 zhòng tián chī kǔ sòng gěi lián xì huǒ bàn fēn kāi bú yào méi yǒu
 (  ) ( )(  ) ( )(  )( ) ( ) ( )
 jiāng shān cháng jiāng xī hú xīng xing xià xuě jiù shì pí qiú
 (  )(  )( )(  ) ( ) ( ) ( )
 lán huā zháo jí jí máng pí dài dài lù chū míng yǒu míng yè wǎn
 ( ) ( ) ( )( ) ( )(  ) (  ) (  )
 fā míng wán chéng shén me biàn huà miàn tiáo yì tiáo hé tiào dòng
 ( ) (  ) ( ) (  ) (  ) (  ) (  )
 (三)
 bǎi huā qí fàng hóng huā lǜ yè huā cǎo shù mù qīn péng hǎo yǒu
 (    ) (   ) (   ) (    )
 quán xīn quán yì sān xīn èr yì shí quán shí měi qiān shān wàn shuǐ
 (    ) (   ) (    ) (    )
 qiān jūn wàn mǎ shān qīng shuǐ xiù dōng xī nán běi huā niǎo yú chóng
 (    ) (    ) (   ) (    )
 gōng gòng qì chē chūn xià qiū dōng bīng tiān xuě dì gè zhǒng gè yàng
 (    ) (    ) (   ) (    )
 gè bù xiāng tóng miàn dài xiào róng chéng qiān shàng wàn wàn xiàng gēng xīn
 (    )(    ) (     ) (    )
 kāi mén jiàn shān xí yǐ wéi cháng yì chéng bú biàn yí chàng yí hè
 (    ) (   ) (    ) (    )
 shí wàn huǒ jí lì bù cóng xīn wǔ guāng shí sè wǔ hú sì hǎi
 (    ) (   ) (    ) (    )
 bù yóu zì zhǔ bú dòng shēng sè shào nián lǎo chéng fēng yǔ tóng zhōu
 (   ) (   ) (    ) (     )
 fēng chuī cǎo dòng xīn píng qì hé sì miàn bā fāng bái shǒu qǐ jiā
 (     ) (    ) (    ) (    )
 niǎo yǔ huā xiāng ěr mù yì xīn xiān jiàn zhī míng chūn fēng dé yì
 (    ) (   ) (     ) (    )
 qián wú gǔ rén dé cùn jìn chǐ jǐng jǐng yǒu tiáo
 (    ) (   ) (     )

 看拼音写句子
 1.Chūn tiān lái lē,cǎo lǜ le,huā kāi le,zhēn měi a!
 ( ____________________________________________________啊)
 2 ér tóng gōng yuán lǐ dào chù néng tīng dào hái zi men de xiào shēng。
 ( ___________________________________________________________________)
 3. dīng ding fàng xué huí jiā xiān rèn zhēn wán chéng zuò yè,zài bāng bà ba mā ma zuò jiā wù。
 ( _________________________________________________________________________________________务)
 4. xiǎo míng shì wǒ de hǎo huǒ bàn,wǒ men tiān tiān zài yì qǐ wán。
 ( _________________________________________________________________)
 5. wǒ men yào ràng shù gèng lǜ,shuǐ gèng qīng,ràng jiā yuán gèng měi。
 ( _____________________________________________________________________)
 6. lǎo shī jiào xiǎo hóng zuò zài zì jǐ de zuò wèi shàng,bié zǒu lái zǒu qù。
 ( ___________________________________________________________________________)
 7. wǒ fēi cháng xiǎng niàn yuǎn zài guó wài xué xí de jiě jie。
 ( ____________________________________________________________)
 8. jīn tiān shì mǔ qīn jié,wǒ zhù mā ma jié rí kuài lè。
 ( ______________________________祝______________________)
 9. xià xuě le,běi fēng hū hū de chuī zhe,zhēn lěng ya!
 ( ______________________呼呼_____________________________)
 10. mǎ lù shàng,gōng gòng qì chē lái lái wǎng wǎng。
 ( _____________________________________________________)
 11. wǒ qīn shǒu zuò le yí gè kě ài de xiǎo miàn rén。
 ( ___________________________________________________)
 12. qián miàn yǒu xiǎo qì chē,hòu miàn yǒu dā kǎ chē,xiǎo péng yǒu guò mǎ lù,yào dāng xīn lái wǎng de chē。
 ( _____________________________________________________________________________________________________________)
 13. jiāng nán sí jì hǎo fēng guāng,,wǒ ài jiāng nán。
 ( ____________________________________________________)
 14. jīn tiān huà huà shí,xiǎo měi wàng le dài huà bǐ,xiǎo míng bǎ zì jǐ de bǐ jiè gěi tā。
 ( __________________________________________________________________________________________)

 形近字、音近字组词:
 们( )
 门( )

 让( )
 认( )

 看( )
 着( )

 李( )
网络炸金花游戏  秀( )

 井( )
 开( )

 问( )
 间( )

 长( )
 常( )

 非( )
 飞( )

 半( )
 伴( )

 起( )
 齐( )

 中( )
 种( )

 该( )
 孩( )

 乡( )
 香( )
 想( )

 汽( )
 气( )
 吃( )

 名( )
 各( )

 新( )
 亲( )

 逃( )
 桃( )
 跳( )

 工( )
 公( )

 对( )
 队( )

 根( )
 跟( )

 为( )
 办( )

 元( )
 园( )

 原( )
 愿( )

 万( )
 方( )

 东( )
网络炸金花游戏  冬( )

 话( )
 活( )

 进( )
 近( )

 热( )
 照( )

 西( )
 要( )

 象( )
 像( )
 向( )

 高( )
 亮( )
 量( )

 做( )
 作( )

 坐( )
 座( )

 和( )
 禾( )
 合( )

 我( )
 找( )

 午( )
 牛( )

 到( )
 道( )

 在( )
 再( )

 有( )
 又( )

 千( )
 干( )

 才( )
 寸( )

 网( )
 往( )

 冷( )
网络炸金花游戏  凉( )

 处( )
 外( )

 爸( )
 爷( )

 写( )
 字( )
 学( )

 朋( )
 明( )

 完( )
 玩( )

 青( )
 请( )
 清( )
 情( )
 晴( )
 睛( ) 


 将独体字合成合体字:(先连线,再将合起来的字写在括号里)
 1 父 人 女 虫 禾 立
  王 马 日 巴 义 里
  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
 2 口 田 今 木 人 门
  那 力 对 云 心 日
  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
 3 日 木 女 王 日
  元 且 九 生 月
  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
 4 相 走 虫 土 禾
  干 心 也 火 马
  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
 5 音 门 口 禾 日 山 女
  昌 夕 乃 口 也 心 十
  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 多音字选字填空
  1.行:①xíng ②háng
  (1) 穿过人行( )道,就是中国银行( )。
  (2) 因为下雨,路上的行( )人少了。
  (3) 道路的两旁各有一行( )小树。
  2.处: ①chǔ ②chù
  (1) 一只乌鸦口渴了,到处()找水喝。
  (2) 小朋友要友好相处( )。
  (3) 这件事该怎么处( )理呢?
  (4) 这张考卷有五处( )错误。
  3.着:①zháo ②zhe
  (1) 瓶子里的水渐渐升高,乌鸦喝着( )水了。
  (2) 小明安静地躺着( ),睡着( )了。
  (3) 爸爸乘坐的班机准时着( )陆了。
  4.得:①de ②děi ③dé
  (1) 要取得( )好成绩,我得( )努力学习。
  (2) 下课时,小强跑得( )太快跌倒了。
  (3) 小红得( )到了五颗红星。
  5.地:①dì ②de
  (1)马儿飞快地( )奔跑在草地( )上。
  (2)值日生在认真地()扫地( )。
  6.没:①méi ②mò
  (1) 王二小没( )有真的听从敌人的话,而是把敌人带进了埋伏圈。
  (2) 有一艘巨轮在大海里沉没( )了。
  7.扫:①sǎo ②sào
  (1) 一下课,小红就拿起扫( )帚扫( )地,扫( )完地又把扫( )把放整齐。
  (2) 小林每天都帮奶奶打扫( )卫生。
  8.长:①cháng ②zhǎng
  (1) 不久,小壁虎又长( )出了长长( )的尾巴。
  (2) 小洋常常长( )跑,所以长( )得特别健壮。
  9.朝:①cháo ②zhāo
  (1) 一大早,我们面朝( )东方看朝( )阳。
  (2) 李白是唐朝( )的伟大诗人。
  (3) 同学们朝( )夕相处,十分友爱。
  10.干:①gān ②gàn
  (1) 农民伯伯在田里干( )活。
  (2) 打扫过的教室又变得干( )净了。
  (3) 妈妈晾在窗外的衣服已经干( )了。
  11.难:①nán ②nàn
  (1) 这道题一点儿也不难( )。
  (2) 当别人有了困难( ),我们要主动帮助。
  (3) 战争会给人类带来灾难( )。
  12.量:①liáng ②liàng
  (1) 曹冲能称出大象的重量( )。
  (2) 平平用尺子量()出了桌子的高度。
  13.只:①zhī②zhǐ
  (1) 一只()小鸟在天上飞。
  (2) 我只()有一个娃娃。
  14.发:①fā ②fà
  (1) 瓦特发()明了蒸汽机。
  (2) 我发()现了一个秘密。
  (3) 爷爷满头白发()。
                
 词语手拉手
 (一)

 1 鲜艳的 时光
  敬爱的 红领巾
  亲爱的 老师
  快乐的 伙伴

 3 青青的  假山
  绿绿的  天空
  蓝蓝的  鲜花
  五颜六色的 树叶

 2 宽宽的  楼房
  高高的  小路
  长长的  小树
  挺拔的  街道

 4 亮晶晶的 小手
  胖乎乎的 眼睛
  绿油油的 荷叶
  金灿灿的 迎春花

   我发现_______________________________________________________________________________

 (二)
  1 自言自语地  说话         2 欢快地  流淌
  懒洋洋地  吃饭          自由地  成长
  慢吞吞地  做操          专心地  问
                 惊奇地  听讲
  我发现_______________________________________________________________________________

 读读写写
 (一)
  1 开关 黑白 长短 ( ) ( ) ( )
  2 亮晶晶 绿油油 (  ) (  )
  3 马马虎虎 认认真真 (  ) (  )
  4 游来游去 飞来飞去 跑来跑去 (   ) (   )
 (二)
  1 碧绿的叶子   碧绿碧绿的叶子
  雪白的棉花  (    )
  火红的太阳  (    )
  2 把地翻松 把白菜吃完
  ( ) (  )
  3 苹果红红的  红红的苹果
  杨树高高的  高高的杨树
  小草青青的  (  )
  小路弯弯的  (  )
 (三)
  小红把地扫干净了。
  (地被小红扫干净了。)
  小蜻蜓把小蚂蚁送回了家。
  (      )
  爷爷把塑料桥放回提包。
  (      )

 造句:
 1 已经
 2 十分
 3 渐渐 
 4 一边……一边……
 5 那么……那么……

 根据课文内容填空
  1、春天到了,( )和柳树说话了,( )给柳树洗澡了,( )给柳树梳头了,( )跟柳树捉迷藏了,柳树跟( )玩耍了,玩着玩着,小朋友们( )了。
  2、小燕子说春雨是( )的,麻雀说春雨是( )的,小黄莺说春雨是( )的。
  3、春雨落到草地上,草就( )了,春雨洒在桃树上,桃花( )了,春雨落在油菜地里,油菜花( )了。
  4、( )和( )是两首描写春天的古诗,两首描写夏天的古诗是( )和( )。
  5、春眠不觉晓,( )闻啼鸟。夜来( ),花落( )。
  6、花对(),桃对(),()对细雨,山清对(),鸟语对(),万紫对()。
  7、小小的鸟蛋()的,两只鸟蛋就是两只()。
  8、牧童骑(),歌声振林樾。意欲捕鸣蝉,忽然()。
  9、()才露尖尖角,早有蜻蜓()。
  10、《四个太阳》这篇课文里,“我”画了个()的太阳,挂在夏天的天空,()的太阳送给(),()的太阳照亮冬天,()是个多彩的季节,所以要画个()的太阳。
  11、乌鸦口渴找水喝,看见一个瓶子,可是瓶子里的水(),瓶口(),乌鸦喝不着水。乌鸦想到的办法是把()一个一个地放进瓶子里,水渐渐()了,乌鸦就喝着水了。
  12、司马光救出掉进水缸的小朋友的方法是:举起一块(),使劲砸缸,缸里的水流(),掉进水缸的小朋友得救了。
  13、“象这么大,到底有多重呢?”官员们一边( )一边( )。
  14、朝看太阳辨( ),夜望北斗知( )。一场( )一场寒,十场( )要穿棉。
  15、( )在前面带路,( )吹向我们。我们像( )一样,来到( )里,来到( )上。
  16、小壁虎向( )、( )和( )借尾巴,尾巴没借着,自己又长出了一条( )。
  17、地球爷爷的手其实就是( )。
  18、小蝌蚪的妈妈是( )。
  19、荷叶( )的,( )的。
 
   摘自《教育手拉手》网站
 

能提现的炸金花平台 炸金花在线玩 有三公的棋牌游戏 推筒子手法娱乐规则 真金百人牛牛安卓版 澳门多财多福 正规棋牌下载送10现金 现金炸金花信誉平台 百人牛牛游戏免费下载 推筒子怎么玩